ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.

ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.

ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.

ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.

ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.

ویدیو آموزش بازی وارچست             

نبرد فرماندهان بزرگ!
در بازی “صندوق جنگ” شما نقش فرماندهان نظامی قرون وسطی رو به عهده گرفتین و قراره لشکری رو فرماندهی‌ کنین که بتونه بهتر از دشمنانش بجنگه. از هوش جنگی و دانش نظامی‌تون کمک بگیرین تا مناطق تاکتیکی و کلیدی رو تصاحب کنین و زودتر از رقبا برنده‌ی بازی بشین.